Desatoro OIZ

  1. OIZ je zoskupenie aktívnych ľudí, ktorí sa chcú svojou činnosťou podieľať na správe vecí verejných, chcú hájiť záujmy verejnosti, vykonávať dobročinné aktivity, organizovať charitatívne, kultúrne a športové podujatia, vykonávať osvetu v spoločnosti s cieľom pravdivo informovať občanov o dianí v ich meste či obci.
  2. OIZ bude vždy svoju činnosť vykonávať v súlade s princípmi demokracie a taktiež v súlade s platnou legislatívou SR.
  3. OIZ a všetci jej členovia záväzne vyhlasujú nulovú toleranciu všetkým prejavom rasovej, náboženskej, politickej a akejkoľvek inej diskriminácii.
  4. OIZ nereprezentuje ani nepropaguje žiadnu politickú stranu alebo hnutie, ani žiadny subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť či už v rámci, alebo aj mimo SR.
  5. Všetci členovia, resp. osoby vystupujúce pod hlavičkou OIZ sa zaväzujú, že nebudú svojou činnosťou nijako poškodzovať záujmy a dobré meno ostatných členov OIZ.
  6. OIZ sa chce aktívne venovať mládeži a to najmä podporou vzdelávacích programov s cieľom vzbudiť záujem mládeže o aktívny prístup k participácii na veciach verejných.
  7. OIZ chce svojou činnosťou prispieť k spoločenskému, hospodárskemu, ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu Zemplína.
  8. OIZ chce svojou činnosťou prispieť pri budovaní aktívneho lokalpatriotizmu v spoločnosti.
  9. OIZ chce aktívne vzbudzovať v spoločnosti záujem o veci verejné, o riadenie a chod samosprávy a nabádať občanov k aktívnej participácii pri riadení a spravovaní ich mesta či obce.
  10. O činnosti OIZ a osobách vystupujúcich pod hlavičkou OIZ rozhoduje kolektívny orgán zakladateľov OIZ na základe vzájomnej dohody.